Adwokat Przemysław Kowalewski – Szczecin

Uśmiechnięty mężczyzna

Adwokat Przemysław Kowalewski prowadzi praktykę prawną w kancelarii w Szczecinie. W tym zakresie świadczy usługi zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, firm, spółdzielni czy podmiotów sektora publicznego. Zapewnia również obsługę prawną zarządców nieruchomości oraz wsparcie Klientów na każdym etapie postępowania procesowego.

Usługi prawnika obejmują zatem czynności związane z reprezentowaniem interesu Klienta przed odpowiednimi organami, czynny udział w negocjacjach, a także sporządzanie kluczowej dla sprawy dokumentacji. Formułujemy i opiniujemy umowy oraz pisma procesowe. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i badamy wszystkie jej aspekty. Pracujący w naszej kancelarii specjaliści wierzą bowiem, że to otwartość na ludzkie problemy stanowi sukces podczas wszelkich kroków prawnych, jakich się podejmują – zawsze mając na uwadze dobro Klienta.

Przemysław Kowalewski – rzeczowe wsparcie prawne dla klientów prywatnych i przedsiębiorców

Mężczyzna w garniturze

Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najobszerniejszych, a jednocześnie najważniejszych dziedzin polskiego prawa. To ono bowiem reguluje sprawy życia codziennego – dotyczy kwestii dotykających każdego człowieka. Uwzględnia ono normowanie stosunków pomiędzy osobami fizycznymi oraz prawnymi zarówno pod względem majątkowym, jak i niemajątkowym. Chcąc zapewnić kompleksowe podejście do Klienta, nasza obsługa w tym zakresie obejmuje zarówno pomoc w sporządzaniu pism i wniosków, jak i negocjacje oraz reprezentację Klientów przed sądem w trakcie postępowania. Ponieważ zapisy kodeksu cywilnego nierzadko sprawiają trudności w rozumieniu, stąd też warto udać się do prawnika również w celu zasięgnięcia porady prawnej. Porady oferujemy także w formie online. Zajmujemy się sprawami w obrębie prawa cywilnego na każdym etapie postępowania.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze to dział prawa cywilnego, który obejmuje tematy dotyczące relacji między małżonkami, rodzicami i dziećmi czy dziadkami, a także związane z opieką i kuratelą. Sprawy, którymi zajmuje się kancelaria, wymagają od adwokatów szczególnych umiejętności dyplomatycznych – dostosowanych do intymnej sfery funkcjonowania rodziny. Warto zatem skorzystać z pomocy prawnika, który nie tylko wspomoże rozwój sprawy swoją wiedzą i doświadczeniem, lecz także ostudzi emocje towarzyszące takim sytuacjom, jak rozwód czy separacja. To nieocenione wsparcie podczas postępowania rozwodowego, szczególnie w przypadku niezgody rodziców w sprawie podziału opieki nad dzieckiem. Adwokat pomoże w przygotowaniu wniosku rozwodowego z orzeczeniem o winie lub bez, opracowaniu spójnej strategii i dopełnieniu wszelkich formalności.

Drewniany młotek
Młotek i figurki ludzi

Prawo pracy

Miejsce pracy ze względu na panującą w nim hierarchię nierzadko stwarza pole do nadużyć, których sposób rozliczania reguluje prawo pracy. Dziedzina ta obejmuje zbiór norm oraz regulacji, które powinny być przestrzegane w relacjach pomiędzy przełożonymi a podwładnymi. Po pomoc prawną w tym zakresie zgłaszają się więc Klienci, którzy pragną dochodzić swojej racji oraz praw najczęściej podczas konfliktu pracownik – pracodawca. Zajmujemy się jednak również sprawami dotyczącymi relacji pomiędzy współpracownikami. Reprezentujemy każdą ze stron. Oznacza to, że udzielamy wsparcia zarówno w sytuacji, gdy np. bezpodstawnie zwolniono pracownika w wieku przedemerytalnym, jak i w przypadku, kiedy pracownik stworzył zagrożenie w miejscu pracy, np. przychodząc do niej w stanie nietrzeźwości.

Prawo administracyjne

Sprawy w obrębie prawa administracyjnego obejmują czynności prawne dotyczące stosunków między podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Szczególną część tej dziedziny prawa stanowi prawo handlowe, które zawęża rolę podmiotu do prywatnego przedsiębiorcy lub przedstawicieli firm. Reguluje ono wewnętrzne relacje w spółkach, stosunki pomiędzy spółkami oraz z osobami trzecimi. Klienci decydują się zatem na pomoc prawnika w zakresie prawa administracyjnego w trakcie sporządzania umów, negocjowania ich warunków, opłat czy zakresu współpracy, a także gdy potrzebują wparcia profesjonalnego pełnomocnika w trakcie postępowań sądowych.

Dwie osoby przy stole
Złota figura

Prawo karne

Prawo karne to dziedzina prawa, która reguluje czyny zabronione określane jako przestępstwa, a także definiuje konsekwencje ich popełniania. W przeciwieństwie do postępowań cywilnych w tym zakresie sprawa wymaga udziału adwokata. W zależności od jej specyfiki zadaniem prawnika jest doprowadzenie do uniewinnienia Klienta lub jak największego złagodzenia kary. Nierzadko są to niezwykle skomplikowane sprawy, które trwają nawet po kilka lat, wymagają wielu rozpraw oraz długotrwałego dochodzenia dowodowego, szczególnie w przypadku nieumyślnego spowodowania śmierci. Dlatego właśnie adwokat zajmuje się rzetelnym opracowaniem strategii działania dostosowanej do warunków wynikających z konkretnego incydentu, który dotyczy Klienta, a także zebraniem wszelkich możliwych materiałów dowodowych czy zeznań świadków.

Prawo gospodarcze i handlowe

Procedury związane z prawem gospodarczym i handlowym potrafią wzbudzić wątpliwości nie tylko wśród osób, które dopiero planują rozpocząć własny biznes, lecz także w przypadku doświadczonych przedsiębiorców. Dlatego właśnie bez względu na wielkość prowadzonej działalności gospodarczej czy posiadanego stażu, warto weryfikować podejmowane kroki u specjalisty. Szczególnie w przypadku sporządzania ważnych umów czy podejmowania współpracy z określeniem wchodzącego w nie zakresu obowiązków. Adwokat na bieżąco śledzi zmiany zachodzące w prawie oraz rzetelnie dostosowuje je do sprawy w praktyce. Mogą zatem Państwo zgłosić się po poradę w każdej sprawie związanej z prawem gospodarczym czy skorzystać z pośrednictwa podczas negocjacji handlowych.

Waga
Osoba przy książkach

Prawo nieruchomości

Z obsługi prawnej w zakresie prawa nieruchomości korzystają przede wszystkim zarządcy wszelkiego rodzaju nieruchomości. Pomoc prawnika usprawnia procesy, takie jak ubieganie się o uzyskanie pozwolenia na budowę czy rozbiórkę obiektu. Jest również nieocenionym wsparciem podczas wątpliwości dotyczących relacji pomiędzy właścicielem lokalu a wynajmującym. Mogą Państwo zatem zgłosić się do kancelarii po poradę dotyczącą obrotu nieruchomościami oraz aby uzyskać wsparcie podczas negocjacji warunków umowy lokatorskiej. Zakres naszego doradztwa obejmuje zarówno nieruchomości przemysłowe, logistyczne, hotelowe lub komercyjne, jak i biurowe czy mieszkaniowe dotyczące osób prywatnych.

Prawo autorskie i prasowe

Prawo autorskie i prasowe chroni przede wszystkim własność intelektualną, czyli wszelkie dzieła własne (naukowe, techniczne oraz artystyczne), które zostały utrwalone w jakiejkolwiek formie. Dotyczy ono zatem zarówno tekstów pisanych, jak i wytworów audiowizualnych, wynalazków itp. W zakresie prawa autorskiego obsługujemy osoby prywatne oraz firmy, które chcą zabezpieczyć swoją własność intelektualną. W kwestii prawa prasowego natomiast mogą Państwo ubiegać się o wsparcie prawnika również w przypadku naruszenia etyki dziennikarskiej w razie bezprawnego rozpowszechniania cudzego utworu czy nieprawdziwych informacji za pomocą środków masowego przekazu. Po pomoc prawną w zakresie tych dziedzin prawa mogą ubiegać się zarówno artyści, jak i dziennikarze czy twórcy innowacyjnych technologii.

Pióro
Młotek sędziowski

Prawo usług elektronicznych

Rozwój technologiczny, który przyczynił się do przeniesienia obszernej sfery ludzkiego życia do przestrzeni wirtualnej, bezpośrednio przyczynił się do zwiększania prawdopodobieństwa nadużyć prawnych, szczególnie na drodze relacji sprzedawca – konsument. Dlatego, aby chronić użytkowników przed naruszeniami ich prywatności, sprawy związane z udostępnianiem informacji w Internecie reguluje prawo usług elektronicznych. Prawo to dotyczy usług świadczonych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, a więc Internetu i realizowanych na odległość w trybie online. W ramach tej dziedziny prawa kancelaria podejmuje kroki prawne w interesie osób, które korzystają z usług internetowych, np. komunikatorów.

Prawo medyczne

Prawo medyczne reguluje wszelkie stosunki w ramach świadczenia opieki medycznej. Z usług kancelarii w tym zakresie mogą zatem skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, które potrzebują pomocy. Wspieramy zarówno pacjentów np. podczas dochodzenia roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym, jak i lekarzy, działając jako pośrednicy wspomagający w trakcie postępowań dyscyplinarnych przed organami samorządu lekarskiego. Pomagamy naszym Klientom dochodzić ich praw do informacji, poszanowania godności i prywatności oraz wielu innych kwestii. W ramach współpracy sporządzamy wymagane dla sprawy pisma oraz reprezentujemy naszych Klientów podczas postępowań, także przed Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kobiety przy laptopach
Młotek i stetoskop

Prawo turystyczne

W zakresie prawa turystycznego kancelaria zajmuje się zarówno bieżącą obsługą prawną dla biur podróży, jak i wspomaga indywidualnych Klientów, którzy chcą dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia umowy z firmą. W ramach współpracy pomagamy sporządzać wnioski związane z reklamacją wnoszoną przez konsumenta lub dochodzić praw wynikających z podpisanej umowy. Reprezentujemy również przedstawicieli drugiej strony – nadzorujemy rozpatrywanie zgłoszonej reklamacji. Zajmujemy się również opiniowaniem umów. Jeśli zatem wybierają się Państwo w podróż, korzystając z oferty biura podróży, warto zgłosić się po poradę, aby poznać dokładny zakres usług, swoje prawa oraz możliwości ewentualnego odstąpienia od umowy.