Kancelaria adwokacka Przemysława Kowalewskiego

Uśmiechnięty mężczyzna

Adwokat Przemysław Kowalewski prowadzi praktykę prawną w kancelarii w Szczecinie. W tym zakresie świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, firm, spółdzielni czy podmiotów sektora publicznego. Obsługa prawna obejmuje czynności związane z reprezentowaniem interesu klienta przed organami, a także czynny udział w negocjacjach oraz sporządzaniu kluczowej dla sprawy dokumentacji. Pracujący tu specjaliści wierzą, że to otwartość na ludzkie problemy stanowi sukces podczas wszelkich kroków prawnych, jakich się podejmują – zawsze mając na uwadze dobro klienta.

 

Przemysław Kowalewski – rzeczowe wsparcie prawne dla klientów prywatnych i przedsiębiorców

Mężczyzna w garniturze

Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najobszerniejszych dziedzin polskiego prawa. To ono bowiem reguluje sprawy życia codziennego. Dlatego właśnie nasza obsługa w tym zakresie obejmuje zarówno pomoc w sporządzaniu pism i wniosków, jak i reprezentowanie klientów w postępowaniach. Ponieważ zapisy kodeksu cywilnego nierzadko sprawiają trudności w rozumieniu, stąd też warto udać się do prawnika również w celu zasięgnięcia porady prawnej. Zajmujemy się sprawami w obrębie prawa cywilnego na każdym etapie postępowania.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze obejmuje tematy dotyczące relacji między małżonkami, rodzicami i dziećmi czy dziadkami, a także związane z opieką i kuratelą. Sprawy, którymi zajmuje się kancelaria, wymagają od adwokatów szczególnych umiejętności dyplomatycznych – dostosowanych do intymnej sfery funkcjonowania rodziny. Warto zatem skorzystać z pomocy prawnika, który nie tylko wspomoże rozwój sprawy swoją wiedzą i doświadczeniem, lecz także ostudzi emocje towarzyszące klientom. To nieocenione wsparcie podczas postępowania rozwodowego, szczególnie w przypadku niezgody rodziców w sprawie podziału opieki nad dzieckiem.

Drewniany młotek
Młotek i figurki ludzi

Prawo pracy

Miejsce pracy ze względu na panującą w nim hierarchię nierzadko stwarza pole do nadużyć, których sposób rozliczania reguluje prawo pracy. Po pomoc prawną w tym zakresie zgłaszają się klienci, którzy pragną dochodzić swojej racji najczęściej podczas konfliktu pracownik – pracodawca. Zajmujemy się jednak i sprawami dotyczycącymi relacji pomiędzy pracownikami. Reprezentujemy każdą ze stron. Udzielamy zatem wsparcia zarówno w sytuacji, gdy bezpodstawnie zwolniono pracownika w wieku przedemerytalnym, jak i w przypadku, kiedy pracownik stworzył zagrożenie w miejscu pracy np. będąc w stanie nietrzeźwości.

Prawo administracyjne

Sprawy w obrębie prawa administracyjnego obejmują czynności prawne dotyczące stosunków między podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Szczególną część tej dziedziny prawa stanowi prawo handlowe, które zawęża rolę podmiotu do prywatnego przedsiębiorcy lub przedstawicieli firm. Klienci decydują się zatem na pomoc prawnika w zakresie prawa administracyjnego w trakcie sporządzania umów czy negocjowania ich warunków czy gdy potrzebują wparcia profesjonalnego pełnomocnika w trakcie postępowań sądowych.

Dwie osoby przy stole
Złota figura

Prawo karne

Prawo karne to dziedzina prawa, która reguluje czyny określane jako przestępstwa. W przeciwieństwie do postępowań cywilnych w tym zakresie sprawa wymaga udziału adwokata. W zależności od jej specyfiki zadaniem prawnika jest doprowadzenie do uniewinnienia klienta lub jak największego złagodzenia kary. Nierzadko są to niezwykle skomplikowane sprawy, szczególnie w przypadku nieumyślnego spowodowania śmierci. Dlatego właśnie adwokat zajmuje się rzetelnym opracowaniem strategii działania, dostosowanej do warunków wynikających z konkretnego incydentu, który dotyczy klienta.

Prawo gospodarcze i handlowe

Procedury związane z prawem gospodarczym i handlowym potrafią wzbudzić wątpliwości nie tylko wśród osób, które dopiero planują rozpocząć własny biznes, lecz także w przypadku doświadczonych przedsiębiorców. Dlatego właśnie bez względu na wielkość prowadzonej działalności gospodarczej czy posiadanego stażu, warto weryfikować podejmowane kroki u specjalisty. Adwokat na bieżąco śledzi zmiany zachodzące w prawie oraz rzetelnie dostosowuje je do sprawy w praktyce. Mogą zatem Państwo zgłosić się po poradę w każdej sprawie związanej z prawem gospodarczym czy skorzystać z pośrednictwa podczas negocjacji handlowych.

Waga
Osoba przy książkach

Prawo nieruchomości

Z obsługi prawnej w zakresie prawa nieruchomości korzystają przede wszystkim zarządcy wszelkiego rodzaju nieruchomości. Pomoc prawnika usprawnia procesy, takie jak ubieganie się o uzyskanie pozwolenia na budowę czy rozbiórkę obiektu. Jest również nieocenionym wsparciem podczas wątpliwości dotyczących relacji pomiędzy właścicielem lokalu a wynajmującym. Mogą Państwo zatem zgłosić się do kancelarii po poradę dotyczącą obrotu nieruchomościami czy aby uzyskać wsparcie podczas negocjacji warunków umowy lokatorskiej.

Prawo autorskie i prasowe

Prawo autorskie i prasowe chroni przede wszystkim własność intelektualną, czyli wszelkie dzieła własne, które zostały utrwalone w jakiejkolwiek formie. Dotyczy zatem zarówno tekstów pisanych, jak i wytworów audiowizualnych itp. W zakresie prawa prasowego mogą Państwo ubiegać się o wsparcie prawnika również w przypadku naruszenia etyki dziennikarskiej w razie bezprawnego rozpowszechniania cudzego utworu czy nieprawdziwych informacji za pomocą środków masowego przekazu. Po pomoc prawną w zakresie tych dziedzin prawa mogą zatem ubiegać się zarówno artyści, jak i dziennikarze czy twórcy innowacyjnych technologii.

Pióro
Młotek sędziowski

Prawo usług elektronicznych

Rozwój technologiczny, który przyczynił się do przeniesienia sporej sfery ludzkiego życia do przestrzeni wirtualnej, bezpośrednio przyczynił się do zwiększania prawdopodobieństwa nadużyć prawnych, szczególnie na drodze relacji sprzedawca – konsument. Dlatego, aby chronić użytkowników przed naruszeniami ich prywatności, sprawy związane z udostępnianiem informacji w Internecie reguluje prawo usług elektronicznych. W ramach tej dziedziny prawa kancelaria podejmuje kroki prawne w interesie osób, które korzystają z usług internetowych np. komunikatorów.

Prawo medyczne

Prawo medyczne reguluje wszelkie stosunki w ramach świadczenia opieki medycznej. Z usług kancelarii w tym zakresie mogą zatem skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Wspieramy zarówno pacjentów np. podczas dochodzenia roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym, jak i jako pośrednicy wspomagamy lekarzy w trakcie postępowań dyscyplinarnych przed organami samorządu lekarskiego. W ramach współpracy sporządzamy wymagane dla sprawy pisma oraz reprezentujemy naszych klientów podczas postepowań, także przed Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kobiety przy laptopach
Młotek i stetoskop

Prawo turystyczne

W zakresie prawa turystycznego kancelaria zajmuje się zarówno bieżącą obsługą prawną dla biur podróży, jak i wspomaga indywidualnych klientów, którzy chcą dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia umowy z firmą. W ramach współpracy pomagamy sporządzić wnioski związane z reklamacją, jak i w przypadku reprezentowania drugiej strony – nadzorujemy rozpatrywanie zgłoszonej reklamacji. Zajmujemy się również opiniowaniem umów. Jeśli zatem wybierają się Państwo w podróż, korzystając ze oferty biura podróży, warto zgłosić się po poradę, aby poznać dokładny zakres usług.