Prawo karne

Nasi prawnicy rozwiązują rozmaite sprawy z zakresu prawa karnego, które jest jedną z podstawowych gałęzi prawa obowiązujących w naszym kraju. Jest to dziedzina, która reguluje przebieg procesów sądowych związanych z popełnieniem czynów definiowanych przez prawo jako przestępstwa oraz polega na wymierzaniu adekwatnej do tych czynów sprawiedliwości. Wspieramy naszych Klientów zarówno w sytuacji, gdy występują oni w roli pokrzywdzonego, jak i oskarżonego. Działamy więc w charakterze oskarżyciela lub obrońcy. Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

  • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
  • obronę w sprawach karnych,
  • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia,
  • przygotowanie apelacji i kasacji,
  • dochodzenie zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie,
  • przygotowanie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności.

W naszej kancelarii prawnej w Szczecinie reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz pozostałymi organami dotyczącymi danego postępowania zarówno w zakresie prawa karnego, jak i cywilnego, rodzinnego czy gospodarczego. Ponadto sporządzamy całą niezbędną dokumentację w postaci pism procesowych, wniosków, zażaleń czy apelacji.

 

Osoba z młotkiem


Występowanie w roli obrońcy lub oskarżyciela

We wszystkich naszych działaniach kierujemy się dobrem oraz interesem Klienta, dlatego do każdej sprawy z zakresu prawa karnego podchodzimy indywidualnie, analizując rzetelnie każdy jej aspekt. Na tej podstawie ustalamy spójną strategię działania oraz argumentację, zarówno stojąc po stronie oskarżonego, jak i oskarżającego. Występując w roli obrońcy niesłusznie skazanej osoby lub oskarżyciela działającego w imieniu pokrzywdzonego, zbieramy niezbędny materiał dowodowy przedstawiający korzyść dla naszego Klienta.

Rozmawiamy ze świadkami i analizujemy całą sytuację, by doprowadzić do korzystnego zakończenia procesu. Nadrzędnym celem wymiaru sprawiedliwości jest naprawienie szkody, jaką odniosła osoba pokrzywdzona, udowodnienie winy oraz wymierzenie kary osobie, która popełniła przestępstwo. Zapewniamy obsługę prawną na każdym etapie postępowania.

 

Kiedy można zgłosić się jako oskarżyciel posiłkowy?

Istnieją sytuacje, kiedy w toku postępowania karnego pokrzywdzony pragnie zostać oskarżycielem posiłkowym, by brać aktywny udział w procesie. Wiąże się to bezpośrednio z możliwością zadawania pytań zarówno oskarżonemu, biegłym, jak i świadkom. Osoba pokrzywdzona zyskuje wówczas możliwość zabierania głosu podczas rozpraw, zbierania i dostarczania materiałów dowodowych, wglądu w akta sprawy sądowej (wraz ze sporządzaniem z nich odpisów), a także składania wniosków. Status oskarżyciela posiłkowego, jak sama nazwa wskazuje, wspiera działania oskarżyciela publicznego, czyli prokuratora. Aby móc pełnić tę funkcję, należy złożyć przed sądem oświadczenie o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Oświadczenie można złożyć w formie ustnej w trakcie rozprawy, a także pisemnie, jednak nie później niż do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego, czyli przed odczytaniem aktu oskarżenia. Niedotrzymanie tego terminu wiąże się z brakiem możliwości występowania w roli oskarżyciela posiłkowego. Oświadczenie można również przekazać już w trakcie postępowania przygotowawczego. Podczas współpracy wspieramy naszych Klientów w zakresie formułowania treści oświadczenia pisemnego lub przekazania go w odpowiednim momencie do wglądu sądu, a także przygotowujemy do wygłoszenia go w przypadku wyboru formy ustnej.