Prawo administracyjne

Nasza kancelaria w Szczecinie zajmuje się obsługą prawną w obrębie prawa administracyjnego będącego gałęzią prawa publicznego, a więc regulującego organizację oraz funkcjonowanie administracji publicznej, a także pozostałych podmiotów fizycznych w zakresie, który nie został unormowany innymi dziedzinami prawa. Wspieramy zatem Klientów podczas czynności w ramach stosunków prawnych między nimi a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Podczas współpracy nasze działania obejmują:

  • doradztwo i opiniowanie w zakresie procedur administracyjnych,
  • formułowanie i składanie wniosków inicjujących lub przyczyniających się do wznowienia postępowań administracyjnych,
  • sporządzanie i składanie środków odwoławczych od decyzji organów administracyjnych,
  • reprezentację przed organami administracji publicznej I i II instancji.

Ponadto zajmujemy się postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym, uzyskiwaniem licencji, koncesji oraz zezwoleń, a także zamówieniami publicznymi.

 

Pisanie na kartce


Czego dotyczy prawo administracyjne?

Wsparcie prawne w zakresie prawa administracyjnego dotyczy prawa budowlanego, imigracyjnego, zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i innych. Jest to zatem niezwykle obszerna i różnorodna gałąź prawa, która reguluje relacje pomiędzy organami państwa i obywatelami. Regulacje te dotyczą nakładanych na nich praw oraz obowiązków. Nasze działania koncentrujemy zarówno na reprezentacji podmiotów gospodarczych czy przedsiębiorców, jak i inwestorów indywidualnych.

Prawo administracyjne dotyczy wielu codziennych aspektów życia każdego człowieka – możliwości budowy domu, obowiązku segregacji odpadów czy rejestracji narodzin oraz śmierci. Współpraca z prawnikiem w tym zakresie zapewnia ochronę interesu oraz umożliwia realizację uprawnień w trakcie postępowań przed administracją publiczną. Świadczymy usługi na rzecz osób prywatnych, a także urzędów miast, gmin oraz innych podmiotów. Doświadczenie oraz rozległa wiedza w tym zakresie umożliwiają nam poprawną interpretację zawiłych przepisów prawnych.

 

Obsługa prawna zamówień publicznych

Jedną z czynności prawnych, jakich podejmujemy się w zakresie prawa administracyjnego, jest obsługa zamówień publicznych. Zamówienia publiczne cechuje wysoki stopień formalizacji oraz wymagana jest znajomość wszelkich procedur z nimi związanych. W naszej kancelarii współpracujemy z każdą ze stron układu. Wykonując usługi dla strony zamawiającej, zajmujemy się między innymi przygotowaniem umów, a także analizą i redakcją SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) pod kątem potencjalnego ryzyka prawnego. Pełnimy również rolę reprezentanta podczas prowadzonych przetargów. W razie potrzeby wspieramy zamawiających na drodze postępowania odwoławczego.

Wykonawców natomiast wspomagamy podczas przygotowania oferty dostosowanej do regulacji przetargowych oraz umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Podmiot, który chce wziąć udział w zamówieniu publicznym, musi bowiem skrupulatnie przeanalizować swoje działania pod względem prawnym, a także przygotować i poprawnie opisać wszelką dokumentację dotyczącą zamówienia. W przypadku nawiązania współpracy z podmiotem zamawiającym zajmujemy się obsługą prawną podczas wykonywania zleconego zamówienia, jak również w trakcie jego rozliczania. W razie postępowania odwoławczego reprezentujemy stronę przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.