Prawo autorskie i prasowe

W zakresie prawa autorskiego i prasowego czuwamy na prawną ochroną własności intelektualnej, przez którą rozumiane są wszelkie przejawy działalności twórczej o charakterze indywidualnym, ustalone w jakiejkolwiek formie. Do własności intelektualnej wlicza się twórczość naukowa, techniczna i artystyczna, realizowana na cele osób indywidualnych lub zlecana przez firmy.

Z usług kancelarii zajmującej się sprawami dotyczącymi tej kwestii korzystają zatem zarówno przedsiębiorcy opracowujący innowacyjne technologie czy nowoczesne wynalazki, jak i osoby prywatne działające w branży kulturalnej, zajmujące się twórczością artystyczną (malarską, muzyczną i inną). Są to przede wszystkim dziennikarze, artyści, wydawnictwa, biura informatyczne i projektowe, agencje gamingowe czy reklamowe.

 

Młotek i ksiażka


Usługi z zakresu ochrony praw autorskich

Ochrona praw autorskich ma na celu ustalenie nierozerwalnej więzi utworu z jego autorem. Prawa te przysługują twórcy i nie muszą być one zarejestrowane. Specjalistyczna ochrona praw autorskich, patentów czy własności intelektualnej ma miejsce w przypadku takich dóbr niematerialnych, jak znaki towarowe, wzory przemysłowe czy użytkowe oraz wynalazki. Dla naszych Klientów świadczymy usługi prawne podczas procesów o naruszenie praw autorskich, kiedy grozi im kara, a także gdy ubiegają się oni o odszkodowanie z tego tytułu.

Wspieramy Klientów podczas procesów cywilnych np. o zaprzestanie naruszeń praw autorskich. W ramach współpracy reprezentujemy ich interes przed Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Do naszych zadań należy również formułowanie i negocjowanie warunków umów dotyczących prawa autorskiego, takich jak:

  • umowy licencyjne,
  • umowy sublicencyjne,
  • umowy o przeniesienie praw autorskich,
  • umowy o dzieło.

Ponadto nasi prawnicy wystawiają opinie na temat zawieranych umów dotyczących prawa autorskiego. Dokładnie je analizują, sprawdzają pod kątem poprawności i zgodności z prawem oraz jasno przedstawiają Klientom ich wady i zalety. Na życzenie tworzą oni również nowe, korzystne i chroniące interes Klienta kontrakty.

 

Prawo własności intelektualnej

Własność intelektualna to przedmiot, którego ochrona jest regulowana przez prawo własności intelektualnej oraz dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Ochrona własności intelektualnej jest zatem aspektem, o który powinny dbać obie te grupy, nie tylko osoby fizyczne. Niematerialne dobra mogą stanowić bowiem dużą część majątku firmy, na którym często opiera ona swój rozwój. Mogą się w niej zawierać nowatorskie pomysły, strategie oraz charakterystyka oferowanych towarów czy usług.

Brak właściwej ochrony własności intelektualnej może skutkować utratą szansy na rozwój oraz dużymi stratami finansowymi. W naszej szczecińskiej kancelarii pomagamy zarówno osobom prywatnym, jak i firmom w zapewnieniu właściwego zabezpieczenia i wybrania optymalnych metod ochrony własności intelektualnej pod kątem posiadanych dóbr niematerialnych. Własność intelektualna dzieli się na dwie kategorie:

  • prawa autorskie – obejmujące teksty literackie, utwory audiowizualne, projekty architektoniczne itp.,
  • własność przemysłową – dotyczącą patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych itp.

Prawa autorskie dzielą się z kolei na prawa majątkowe (dotyczące korzyści materialnych za wykorzystywanie utworu) oraz prawa osobiste – określające profity wynikające ze związku twórcy z jego dziełem.