Obsługa prawna

Obsługa prawna naszej kancelarii w Szczecinie obejmuje szeroki zakres czynności, które mają zapewnić wsparcie zarówno Klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom, firmom czy spółdzielniom. W ramach współpracy zajmujemy się sprawami dotyczącymi dziedzin, takich jak prawo karne i cywilne. Rozwiązujemy kwestie dotyczące prawa medycznego, administracyjnego oraz turystycznego (obsługujemy wówczas zarówno konsumentów, jak i właścicieli placówek czy biur turystycznych), a także:

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa pracy,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa własności intelektualnej i praw autorskich,
 • prawa upadłościowego,
 • prawa pomocy społecznej.

Znajduje to wyraz w obsłudze podmiotów z sektora publicznego – mieliśmy okazję współpracować z władzami miasta – oraz prywatnego, które działają w Polsce lub poza granicami kraju. Kancelaria zapewnia również stałą obsługę prawną na rzecz spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz instytucji państwowych i samorządowych we wszystkich aspektach ich działalności. 

W tym zakresie w szczególności koncentrujemy działania na doradztwie prawnym ich organom, opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów, a także sporządzaniu opinii prawnych dotyczących interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście realizowanych przez daną jednostkę zadań własnych i zleconych.

 

Osoba w zielonym stroju

Wsparcie pełnomocnika prawnego

Pełnomocnik prawny to osoba, która jest uprawniona do działania w imieniu mocodawcy. Upoważnienie obejmuje wykonywanie konkretnych czynności prawnych oraz reprezentację mocodawcy przed innymi podmiotami lub organami w jasno określonym zakresie. Pełnomocnictwo może być ogólne – udzielane do czynności zwykłego zarządu, rodzajowe – przeznaczone do czynności prawnych określonego rodzaju oraz szczególne – do poszczególnej czynności prawnej.

W charakterze pełnomocnika prawnego nasza kancelaria prowadzi sprawy Klientów biznesowych oraz indywidualnych, m.in. z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Usługi świadczone osobom fizycznym polegają na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu opinii,
 • przygotowywaniu projektów pism procesowych,
 • opiniowaniu umów.

Obsługa prawna możliwa jest zarówno w ramach stałej współpracy, jak i w formie doraźnej pomocy przy konkretnych zagadnieniach. Podczas współpracy kancelaria jest upoważniona do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych. W przypadku stałej obsługi prawnej pracownicy kancelarii są zobowiązani do bieżącego informowania Klienta o wykonywanych czynnościach objętych zakresem umowy starannego działania, z poszanowaniem zasad etyki i godności zawodu adwokata.

Reprezentowanie przed sądem

Szczególną usługę naszej kancelarii stanowi reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji na każdym etapie sprawy. Na sali rozpraw pełnimy więc funkcję:

 • pełnomocnika procesowego,
 • oskarżyciela posiłkowego,
 • obrońcy (również w postępowaniu przygotowawczym).

Występujemy również w imieniu naszych Klientów przed organami administracji publicznej oraz przygotowujemy opinie prawne. W zakresie reprezentowania przed sądem sporządzamy niezbędne pisma procesowe, takie jak zaskarżenia, a ponadto zajmujemy się wystawianiem opinii i udzielaniem porad prawnych. Podczas prowadzenia sprawy gwarantujemy godne reprezentowanie interesu Klienta.

Ile kosztuje obsługa prawna i doradztwo prawne?

Honorarium zarówno w zakresie obsługi prawnej, jak i doradztwa prawnego ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, po zapoznaniu się przez kancelarię ze zleconą sprawą. Szczegółowo analizujemy jej elementy. Koszty są bowiem determinowane zakresem czynności niezbędnych do przeprowadzenia sprawy oraz stopniem jej skomplikowania. Stosowane są następujące formy rozliczeń:

 • ryczałt – stosowany przy kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz prowadzeniu sprawy przed sądami, urzędami lub organami administracji publicznej, w danej instancji, a także przy wykonywaniu określonych czynności,
 • system godzinowy – wynagrodzenie jest ustalane za każdą rozpoczętą i odnotowaną godzinę pracy kancelarii, dotyczy w szczególności spraw, w których zakres pracy oraz czas ich zakończenia nie jest możliwy do przewidzenia na początkowym etapie,
 • success fee – Klient pierwotnie uiszcza ustaloną z kancelarią stawkę, a następnie wynagrodzenie determinowane jest rezultatem sprawy (wygranej), gdzie stawka procentowa jest uzgadniana indywidualnie.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta oraz sprawy, a także jej dokładne zbadanie w celu stworzenia spójnej i jednolitej strategii podejmowanych działań. Proponujemy obsługę prawną na każdym etapie procesu – począwszy od czynności przedsądowych oraz przygotowania i opiniowania wszelkiej dokumentacji, przez negocjacje, aż po reprezentację Klientów przed sądem lub pozostałymi organami.

Złota statuetka

Prawo cywilne

Wycinanka rodziny

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Młotek w dłoni

Prawo pracy

Papier na stole

Prawo administracyjne

Osoba trzymająca młotek

Prawo karne

Laptop

Prawo gospodarcze i handlowe

Makieta domu

Prawo nieruchomości

Książka i młotek

Prawo autorskie i prasowe

Młotek na klawiaturze

Prawo usług elektronicznych

Stetoskop

Prawo medyczne

Dokumenty

Prawo turystyczne