Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

Podczas rozpadającego się małżeństwa każdy z małżonków może zdecydować się na złożenie pozwu o rozwód. Jego efektem jest trwałe i całkowite rozwiązanie związku małżeńskiego. Choć taka sytuacja nigdy nie jest przyjemna i nikt nie przewiduje, że się wydarzy, to warto wiedzieć, co zrobić, gdy taka konieczność nastąpi. Jak więc należy poprawnie napisać pozew rozwodowy i gdzie trzeba złożyć gotowy dokument? Odpowiadamy.

Co powinno zostać zawarte w pozwie rozwodowym?

Istnieją dwa podstawowe typy rozwodów: z orzekaniem o winie, gdy jeden z małżonków został poszkodowany oraz bez orzekania o winie, a więc za porozumieniem stron. Pozew rozwodowy ma na celu orzeczenie zakończenia małżeństwa na drodze sądowej i wymaga zgody obojga małżonków. W treści dokumentu powinny zostać zawarte:

  • data złożenia pozwu i adres sądu okręgowego,
  • dane powoda lub powódki oraz osoby pozwanej,
  • określenie typu rozwodu,
  • opisanie żądań do osoby pozwanej,
  • uzasadnienie wniosku o rozwód,
  • wskazanie świadków,
  • podpis osoby składającej wniosek.

W pozwie rozwodowym można uwzględnić również to, kto powinien pokryć koszty procesu. Ponadto należy uwzględnić wszelkie wymagania dotyczące ewentualnych alimentów, podziału majątku czy warunków korzystania ze wspólnej nieruchomości. W innym wypadku kwestie te będą rozstrzygane przez sąd samodzielnie.

Gdzie złożyć gotowy dokument i załączniki?

W naszej firmie pomagamy klientom rozwiązywać wszelkie kwestie dotyczące prawa cywilnego. W razie konieczności zadbamy o złożenie wymaganych wniosków do odpowiednich organów, a także dopilnujemy obowiązujących terminów. Pozew o rozwód powinien być dostarczony do właściwego sądu okręgowego w dwóch jednakowych egzemplarzach.

Do załączników należy dołączyć aktualny skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzeń niepełnoletnich dzieci oraz potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej. Koszt złożenia takiego wniosku jest jednorazowy i wynosi 600 zł. Należy go uiścić w kasie właściwego sądu okręgowego lub na jego konto bankowe.