Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Proces przeciwko oskarżonemu składa się z kilku etapów, które dotyczą postępowania przedsądowego i sądowego. Popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, w celu jego udowodnienia, musi zostać poparte odpowiednimi materiałami dowodowymi, by móc wnieść akt oskarżenia. Wystawienie takiego aktu wiąże się jednak z przestrzeganiem ścisłych terminów oraz wymogów formalnych dotyczących tego, co powinno zostać w nim zawarte.

Czym jest akt oskarżenia?

Akt oskarżenia to pismo procesowe, które wnoszone jest do sądu w trakcie postępowania karnego przez prokuratora lub inny upoważniony do tego organ. Postępowanie dzieli się na przygotowawcze oraz sądowe i działa na mocy prawa karnego. Po zebraniu materiału dowodowego przeciwko oskarżonemu oraz zakończeniu śledztwa (a więc pomiędzy pierwszą i drugą fazą postępowania) prokurator powinien sporządzić akt oskarżenia. Ma on na to 14 dni.

Celem wystawienia aktu oskarżenia jest skierowanie sprawy do sądu oraz dążenie na tej podstawie do ukarania oskarżonego, dlatego powinny być w nim zawarte elementy umożliwiające wszczęcie postępowania. W przypadku, gdy osoba podejrzana jest tymczasowo aresztowana, czas na wniesienie aktu oskarżenia jest skracany do 7 dni.

Co powinien zawierać akt oskarżenia?

Akt oskarżenia powinien zawierać konkretne informacje dotyczące oskarżonego i zebranego materiału dowodowego dotyczącego jego przewinień. Za sprawą tego pisma prokurator domaga się wszczęcia postępowania mającego na celu wydanie orzeczenia o winie i ustalenie adekwatnej do popełnionego czynu kary. W akcie oskarżenia powinny się więc znaleźć:

  • dane osobowe oskarżonego oraz dot. zastosowanego środka zapobiegawczego,
  • szczegółowe określenie zarzucanego oskarżonemu czynu,
  • wskazanie miejsca, czasu i okoliczności popełnionego czynu,
  • wskazanie przepisów ustawy karnej, pod którą podpada zarzucany czyn,
  • wskazanie odpowiedzialnego za wszczęcie postępowania sądu.

Dodatkowo do aktu oskarżenia powinno zostać dołączone jego uzasadnienie wraz z dowodami i faktami, którymi oskarżenie jest poparte.