Obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Zajmujemy się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także pokrewnych podmiotów związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Zapewniamy bieżącą obsługę spółdzielni z uwzględnieniem specyfiki jej funkcjonowania, a także doradztwo dotyczące prowadzenia, podziału, restrukturyzacji lub upadłości spółdzielni. Ponadto sprawy, które można nam powierzyć, to między innymi:

 • sporządzanie i weryfikowanie wewnętrznej dokumentacji (np. regulaminy, uchwały czy zarządzenia),
 • przygotowywanie spółdzielczych umów o pracę,
 • formułowanie oraz opiniowanie umów i projektów,
 • opiniowanie dokumentacji przetargowej,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie,
 • reprezentowanie spółdzielni i jej członków podczas sporów sądowych,
 • windykacja należności.

Ponadto udzielamy członkom spółdzielni porad prawnych oraz wskazówek. Wspieramy naszych Klientów podczas zakładania spółdzielni, doradzając im przy tym w kwestiach dotyczących prowadzenia działalności, a także jej likwidacji.

 

młotek


Prawo spółdzielcze – czego dotyczy?

Prawo spółdzielcze definiuje podmiot spółdzielni, dotyczy jej funkcjonowania, obowiązków, statutu i praw. W naszej kancelarii pomagamy zarówno Klientom, którzy czynnie zarządzają spółdzielnią, jak i osobom, które chcą rozpocząć działalność tego podmiotu. Spółdzielnia to bowiem instytucja o charakterze samorządnym, która musi posiadać swój statut zgodny z prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Reguluje ona zadania spółdzielni, jej strukturę organizacyjną, a także sposoby realizacji wytyczonych celów. Spośród zadań należących do spółdzielni należy wymienić:

 • zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych lokatorów (dostarczenie lokali),
 • zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienię spółdzielni,
 • dbanie o fundusz remontowy,
 • budowanie lub nabywanie nowych budynków mieszkalnych.

Prawa członków oraz ich obowiązki podczas zarządzania spółdzielnią określone są i regulowane przez prawo spółdzielcze. Zapewniamy pomoc prawną przy tworzeniu oraz opiniowaniu statutu, a także doradztwo w wielu innych kwestiach.

 

W jakich sprawach spółdzielnia może zlecić opinię prawną?

Wystawiona przez adwokata opinia prawna ma na celu zagwarantować członkom spółdzielni, że podejmowane przez nich działania są zgodne z obowiązującymi przepisami. W tym zakresie osoba sporządzająca dokument nie tylko wyjaśnia wskazany problem, lecz także proponuje jego rozwiązanie. Istnieją dwie formy sporządzania opinii prawnych: memorandum – opinia wystawiana w trybie pilnym, a także opinia w postaci rozbudowanej, na której wydanie czas oczekiwania trwa dłużej. Zajmujemy się opiniowaniem nie tylko umów spółdzielczych, lecz także innych np. w zakresie prawa autorskiego, gospodarczego czy handlowego.


Sytuacje, w których sporządza się opinie prawne, mogą dotyczyć spraw wewnętrznych, gdy decydują, czy dana czynność jest zgodna ze statutem spółdzielni. Niekiedy członkowie decydują się także na pomoc prawnika, aby upewnić się, że spółdzielnia nie działa wbrew ogólnym normom prawnym, np. w przypadku rozpatrzenia, czy naruszono ochronę danych osobowych przez publikację na tablicy ogłoszeń numerów lokali, w których nie przeprowadzono kontroli gazowej. Takie niuanse prawne mogą nie być oczywiste dla osoby niebędącej specjalistą w tej dziedzinie, dlatego warto swoje działania konsultować z prawnikiem.